Feature

อ่านเลย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลุยจัดระเบียบ ‘การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง’

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประชุมรับฟังความเห็นองค์กรจัดเก็บที่ดำเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เพื่อร่วมหารือทบทวนหลักปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ หรือ Code of Conduct นำไปสู่การพัฒนาการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งหารือแนวทางการยกระดับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงให้มีมาตรฐาน โปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในระดับสากล พร้อมสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการในการนำผลงานเพลงไปใช้และจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ปัจจุบันองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 21 แห่ง มีหน้าที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงจากผู้ประกอบการที่นำผลงานเพลง ไปเผยแพร่ในสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม หรือสถานบันเทิงต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดีองค์กรจัดเก็บแต่ละแห่งยังมีมาตรฐานในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ขออนุญาตนำงานเพลงไปใช้อาจเกิดความยุ่งยากสับสน ดังนั้น เพื่อยกระดับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน กรมฯ จึงยกร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงขึ้น พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับองค์กรจัดเก็บให้สามารถดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้ทำความเข้าใจกับตัวแทนองค์กรจัดเก็บเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 55 พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้องค์กรจัดเก็บต้องแจ้งข้อมูลเพลงที่จะจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทุกปี รวมถึงแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับเพลงที่จัดเก็บ เช่น ชื่อเพลง เนื้อเพลง ชื่อผู้แต่งเนื้อร้องและทำนอง ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ วันสิ้นสุด

สัญญาอนุญาต ควบคู่กับอัตราการจัดเก็บ โดยต้องแสดงรายละเอียดดังกล่าวในระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กขององค์กร ให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเพลงในการตรวจสอบสิทธิในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากข้อมูลที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ http://music.ipthailand.go.th

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: