Asia & K-Pop

4NOLOGUE ประกาศร่วมมือ ABYSS Compamy ดูแลงานของ แบมแบม GOT7 ในไทย

4NOLOGUE ประกาศความร่วมมือกับค่ายบันเทิงดังของเกาหลี ABYSS Compamy ในการร่วมกันเป็นเอ็กซ์คลูชีพ เอเจนซี่ เจ้าเดียว ที่จะดูแลงานกิจกรรมทั้งหมดของ แบมแบม GOT7 ในประเทศไทย

ทั้งนี้ 4NOLOGUE จะดูแลกิจกรรมทั้งหมด ทั้ง งานโฆษณา , ประชาสัมพันธ์ และดูแลภาพลักษณ์และกิจกรรมผ่านสื่อทั้งหมด โดยทั้ง 4NOLOGUE และ ABYSS มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆ เป็นที่น่าจดจำในประเทศไทย

Most Popular

To Top
%d bloggers like this: